ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρί 18 Ιαν 2022

 

 

                                                              

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή,

18/01/2022

Αρ. Πρωτ.:

13944

 

 

 

Ταχ.  Δ/νση:

 

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

web:

Πληροφορ.:

 

Ν. Πλαστήρα 6

69132 Κομοτηνή

2531081400

2531081694

info@diaamath.gr

www.diaamath.gr

Βογιατζής Γεώργιος

 

 

         
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» αριθμός Διακήρυξης 7/2021, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καβάλας. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα Τμήματα. Τμήμα Α: Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤ Καβάλας με προεπεξεργασία απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και διάθεση υπολείμματος στον υφιστάμενο ΧΥΤ Καβάλας. Παρέχει επίσης υπηρεσίες διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας από το ΚΔΑΥ και τη ΜΜΔ της ΤΜΔΑ Δράμας. Τμήμα Β: Ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤ Καβάλας με προεπεξεργασία απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και διάθεση υπολείμματος στο νέο κύτταρο του ΧΥΤ Καβάλας του οποίου η κατασκευή θα έχει ολοκληρωθεί. Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας από το ΚΔΑΥ και τη ΜΜΔ της ΤΜΔΑ Δράμας. Τμήμα Γ: Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤ Καβάλας με τη διάθεση του υπολείμματος από τη ΜΕΑ Καβάλας στο νέο κύτταρο του ΧΥΤ Καβάλας. Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας από το ΚΔΑΥ και τη ΜΜΔ της ΤΜΔΑ Δράμας. Η παροχή της υπηρεσίας προβλέπεται για διάρκεια έξι ετών (72 μήνες) με δυνατότητα προαίρεσης για έξι έτη (72 μήνες). Κατά τη διάρκεια της προαίρεσης ο Ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες ταφής στο νέο κύτταρο του ΧΥΤ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Α. Χωρίς εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης

 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

Β. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50% (στην παροχή υπηρεσίας)

ΤΜΗΜΑ Α

4.215.657,75

ΤΜΗΜΑ Β

4.857.252,00

ΤΜΗΜΑ Γ

1.780.475,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.853.384,75

ΦΠΑ (24%)

2.604.812,34

ΣΥΝΟΛΟ

13.458.197,09

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.853.384,75

ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ (72 ΜΗΝΕΣ)

4.273.140,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.126.524,75

ΦΠΑ (24%)

3.630.365,94

ΣΥΝΟΛΟ

18.756.890,69

 

 

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Οδός: Ν. Πλαστήρα 6, Ταχ.Κωδ.: 69132, Τηλ.: 2531081400, Telefax: 2531081694, E-mail: info@diaamath.gr , Ιστοσελίδα: www.diaamath.gr

 1. Κωδικός CPV: 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων) και συμπληρωματικού  90530000-1 (Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων).
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL515
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων και υγειονομική ταφή υπολειμμάτων ή απορριμμάτων (περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων) και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
 • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 13/01/2022.
 • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ: 18/01/2022.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Νέα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Νέα Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 16-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 153874.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 72 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 5. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι  ποσό 217.067,70 €) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 7. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ www.diaamath.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ

 

 

Εμμανουήλ Τσέπελης

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 153874, https://www.diaamath.gr/node/265) με νέες ημερομηνίες τις εξής:
Νέα Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Νέα Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): 16-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.